Vedelring 137a - Etten-Leur

06 25 23 24 70

Mijn Homeopaat

Caroline Nuiten-Zielhorst

Privacyverklaring

Mijn Homeopaat, gevestigd aan Vedelring 141, 4876 EL Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vedelring 141
4876 EL Etten-Leur
06 2523 2470

Caroline Nuiten-Zielhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Mijn Homeopaat. Zij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Homeopaat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Indien je een consultafspraak maak noteer ik tijdens het consult:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Geboorteplaats
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch en tijdens een consult.
 • Indien je het webformulier invult of online een afspraak inplant, vraag ik je naam, telefoonnummer en e-mailadres (om je te kunnen antwoorden).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Homeopaat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien dat voor de behandeling relevant is:

 • Gezondheid, ziektegeschiedenis en medicijngebruik
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Seksuele leven
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar indien ouders besluiten met het kind een consult bij mij te doen.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mijn Homeopaat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling na een consult
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Mijn Homeopaat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mijn Homeopaat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mijn Homeopaat) tussen zit. Mijn Homeopaat gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Radar Opus repertorisatiesoftware; een repertorium-database
 • Een digitaal dossier incl. boekhoudprogramma voor het sturen van de factuur

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mijn Homeopaat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijn Homeopaat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijn Homeopaat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijn Homeopaat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies gebruikt door Google Analytics. Daarbij geldt dat

 • er een verwerkersovereenkomst is afgesloten met de derde partij;
 • de gegevens anoniem worden verwerkt en dus niet terug te leiden zijn op het individu;
 • er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijn Homeopaat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mijn Homeopaat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijn Homeopaat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via .